Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie

Dworcowa 5, 86-010 Koronowo

 

iPrzedszkole

PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU iPrzedszkole

PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI  

w Przedszkolu Samorządowym z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 59.)

§ 1 Postanowienia wstępne

1. System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

2. System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Miasta Koronowa w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w miejskich przedszkolach. 

3. Opłaty za wyżywienie nie są pobierane za okres nieobecności dziecka od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności przez rodzica, pod warunkiem zgłoszenia do godz. 14:00, nieobecność można zgłosić przez panel iPrzedszkole lub telefonicznie do sekretariatu lub wychowawcy grupy.

4. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli oraz innych upoważnionych osób prowadzących w przedszkolu zajęcia, warsztaty.

5. Karty zbliżeniowe są własnością rodziców/opiekunów prawnych.

6. Koszty kolejnej karty zbliżeniowej pokrywają rodzice/opiekunowie prawni. Karta kupowana jest raz na cały czas pobytu dziecka                 w przedszkolu.

7. Koszty uszkodzenia, zgubienia karty pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

8. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są do archiwum
i jednocześnie karta zbliżeniowa traci swoją ważność.

§ 2 Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola wchodząc zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.

2. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia przed wejściem do sali karty zbliżeniowej czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 6.00

§ 3 Odbieranie dziecka z przedszkola

1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne uprawnione przez rodziców osoby odbierają dziecko osobiście od nauczyciela bądź innej upoważnionej do tego osoby.

2. Przed wyjściem z dzieckiem z przedszkola rodzice/opiekunowie prawni lub inne uprawnione przez rodziców osoby przykładają indywidualną kartę dziecka do czytnika.

3. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godz. 16:00 bądź 16:30.

4. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty – rodzic/opiekun zgłasza nauczycielce
w grupie fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz intendentowi w celu zamówienia odpłatnie kolejnej karty.

§ 4 Moduł on-line dla rodziców

1. Rodzice mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkole na stronie: iprzedszkole.progman.pl

2. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni otrzymują w przedszkolu pisemną informację (nazwa użytkownika i hasło) niezbędną do logowania się w systemie. Wskazana jest niezwłoczna zmiana hasła przez rodziców/opiekunów prawnych oraz sprawdzenie wiarygodności danych wpisanych przez przedszkole, ich uzupełnienie lub zmiana.

3. Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniu Regulaminu aktywacji usługi dostępu do konta dla rodziców/opiekunów prawnych w aplikacji internetowej Przedszkole.

4. Moduł dla rodzica w systemie iPrzedszkole zapewnia :

- bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt i żywienie,

- wydruk przelewów lub skopiowanie danych do przelewu, a w przyszłości dokonanie bezpośrednio przelewów,

- bieżący dostęp do planowanych jadłospisów,

-dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,

-możliwość komunikacji z pracownikami przedszkola za pośrednictwem komunikatora,

-zgłaszanie nieobecności dziecka.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 1 listopada 2015r. do odwołania.

2. Niniejsza procedura jest dostępna na stronie BIP, w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej.

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

4. Zapoznanie się z niniejszą procedurą rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach dostępnych przy zakupie kart .

5. Informacji związanych z techniczną obsługą programu udziela rodzicom/opiekunom prawnym firma Wolters Kluwer ProgMan bezpośrednio lub za pośrednictwem przedszkola.

6. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, inne zajęcia   w przedszkolu udziela rodzicom/opiekunom prawnym intendent lub dyrektor przedszkola.

7. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie iPrzedszkole jest Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi        w Koronowie.

8. System iPrzedszkole zapewnia przetwarzanie danych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Posiada również mechanizmy zabezpieczające dane przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem tych danych, ich uszkodzeniem lub utratą.

 

Koronowo, dnia 9 czerwca 2017 r.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie

 

 

1.      Wejdź na stronę iprzedszkole.progman.pl

2.      Wpisz nazwę przedszkola, login i hasło podane od wychowawcy

3.      Po zalogowaniu zmień hasło (zakładka „WIĘCEJ” -> profil -> zmień hasło)

4.      Wejdź w zakładkę „WIĘCEJ”, dalej wybierz „KARTY”

5.      Aktywuj kartę – wpisz nr karty.

6.      Nieobecności dziecka zgłaszamy w zakładce „OBECNOŚĆ” za pomocą „+”

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 407
Utworzono dnia: 22.06.2020

Historia publikacji

  • 16.09.2022 09:15, Administrator
    Edycja strony: iPrzedszkole
  • 22.06.2020 15:00, Administrator
    Edycja strony: iPrzedszkole
  • 22.06.2020 14:57, Administrator
    Dodanie strony: iPrzedszkole