Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie

Dworcowa 5, 86-010 Koronowo

 

Regulamin Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie

Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

Podstawa prawna: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tekst jednolity: Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 z zm.

Regulamin Przedszkola wprowadza się w życie z myślą, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno - emocjonalny. Przestrzeganie go przez obie zainteresowane strony stworzy naszym wychowankom idealne warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Przedszkole Samorządowe w Koronowie jest placówką publiczną.

 1. Nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie.
 2. Siedziba Przedszkola znajduje się przy budynku przy ul. Dworcowej 5 i oddz. ul. Paderewskiego 3. 
 3. Organem prowadzącym placówkę jest Rada Miejska w Koronowie.
 4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kujawsko – Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 5. Przedszkole realizuje program wychowania zgodnie z nową podstawą programową edukacji przedszkolnej.
 6. Zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący: 5 godzin dziennie.
 7. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku, przy ul. Dworcowej 5 i ul.Paderewskiego 3: w godzinach od 6.00 do 16.30.
 8. Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, gdy liczba zgłoszonych dzieci przekracza liczbę miejsc określonych w orzeczeniu organizacyjnym placówki, Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną, której zadania określa szczegółowo Regulamin Rekrutacji.
 9. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 10. Przedszkole zapewnia wychowanie i nauczanie oraz sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego indywidualnych możliwości rozwojowych jak również potrzeb środowiskowych o czym mówi podstawa programowa bezpłatnie realizowana.
 11. Zapewnia bezpieczeństwo oraz bezpośrednią i stałą opiekę nad dzieckiem w czasie pobytu w przedszkolu jak również w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.
 12. Przedszkole współpracuje z instytucjami lokalnymi, zapewniając dzieciom jak najlepsze przygotowanie do nauki w szkole. 
 13. Przedszkole wspomaga rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej.
 14. Realizuje programy autorskie oraz projekty edukacyjne rozszerzające zakres podstawy programowej.
 15. Organizuje zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające twórcze zdolności dziecka.
 16. Przygotowuje dzieci do udziału w konkursach, festiwalach, imprezach okolicznościowych.
 17. Zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
 18. W przedszkolu dzieci mogą korzystać z zajęć dodatkowych.
 19. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice do 15 października danego roku szkolnego.
 20. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej lub dwóm nauczycielkom, pracującym w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym.
 21. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewnia się nauczycielce przy opiece nad dziećmi dodatkową pomoc.
 22. W przypadku zauważenia przez nauczyciela symptomów choroby u dziecka nauczyciel kontaktuje się z rodzicami lub opiekunami, a w przypadku braku z nimi kontaktu kontaktuje się z lekarzem.
 23. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich i nie podaje się środków farmakologicznych.
 24. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.
 25. Przedszkole posiada system iPrzedszkole, który zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych. System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) oraz opłaty za wyżywienie.
 26. Opłaty za wyżywienie nie są pobierane za okres nieobecności dziecka od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności przez rodzica, pod warunkiem zgłoszenia do godz. 14.00.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (Opiekunów prawnych)

Rodzice (Opiekunowie prawni) mają prawo do:

 1. Znajomości zadań wynikających z planu rocznego Przedszkola oraz z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale. 
 2. Wyboru rodzaju zajęć, w których dziecko ma uczestniczyć spośród oferty zajęć dodatkowych. 
 3. Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju. 
 4. Wyrażania opinii na temat pracy Przedszkola. 
 5. Stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo - dydaktyczne. 
 6. Aktywnego włączania się w życie Przedszkola. 
 7. Współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla rodziców i dzieci. 
 8. Rodzice (Opiekunowie) jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka, mogą występować w jego imieniu do Dyrektora Przedszkola, w obronie jego praw, w przypadku, jeśli takie zostały naruszone. 
 9. Pomocy ze strony Przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 
 10. Uzyskiwaniu informacji pogłębiających ich wiedzę psychologiczno - pedagogiczną. 
 11. Pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą. 
 12. Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola. 
 13. Odpisu kwoty wyżywienia za drugi i kolejne dni nieobecności dziecka w przedszkolu pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności dzień wcześniej do godz. 14.00.

Obowiązki Rodziców (Opiekunów prawnych)

 1.  Podpisanie przez rodziców umowy o korzystanie z usług przedszkola i respektowanie postanowień umowy.
 2.  Przyprowadzanie dzieci do przedszkola do godz. 8:05, zgłaszanie spóźnień i nieobecności telefonicznie lub przez system iPrzedszkole.
 3.  Udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
 4.  Regularne kontaktowanie się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 
 5.  Natychmiastowy odbiór dziecka, w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka. 
 6.  Przyprowadzanie do przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej. 
 7.  Terminowe wnoszenie opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący. 
 8.  Troszczenie się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. 
 9.  Respektowanie czasu pracy przedszkola podczas odbierania dzieci. 
 10. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu rodzic ponosi koszt wyżywienia za pierwszy dzień nieobecności dziecka, a w przypadku zgłoszenia po godz.14.00, również za kolejny dzień nieobecności.”
 11. Zgłaszanie nieobecności dziecka poprzez system iPrzedszkole bądź w przypadku braku dostępu do Internetu telefonicznie do sekretariatu placówki. Numer telefonu: (52) 3822311 wew. 10” lub kom 664 414 356.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA.

Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają prawo do:

 1. Właściwego zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym. 
 2. Opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej. 
 3. Poszanowania godności osobistej. 
 4. Życzliwego, podmiotowego traktowania. 
 5. Swobody wyrażania myśli i przekonań. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności. 
 6. Pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych. 
 7. Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej". 
 8. Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość. 
 9. Zaspokajania poczucia bezpieczeństwa. 
 10. Wprowadzania w kulturę bycia. 
 11. Zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych. 

Obowiązkiem dzieci uczęszczających do Przedszkola jest:

 1. Współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania i nauczania. 
 2. Podporządkowanie się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego. 
 3. Szanowanie wytworów innych dzieci. 
 4. Szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności. 
 5. Uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów. 
 6. Przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek. 
 7. Kulturalne zwracanie się do innych: używanie form grzecznościowych. 
 8. Zdyscyplinowane zgłaszanie się do zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek. 
 9. Przestrzeganie zasad higieny osobistej. 
 10. Przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 28.08.2018 roku.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 435
Utworzono dnia: 22.06.2020

Historia publikacji

 • 22.06.2020 15:05, Administrator
  Edycja strony: Regulamin Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie
 • 22.06.2020 15:04, Administrator
  Dodanie strony: Regulamin Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie